ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Μαθητικό Ραδιόφωνο (http://europeanschoolradio.eu/el) και το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (https://isecurenet.sch.gr/portal/ ) ενώνουν τις δυνάμεις τους για το σχολικό έτος 2022-23, συνεργαζόμενοι για να προωθήσουν αμοιβαία τις δράσεις τους στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Το «European School Radio, το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» λειτουργεί από το 2010, με σκοπό τη διεύρυνση της δράσης αξιοποίησης του ραδιοφώνου στην εκπαίδευση. Το Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο αξιοποιείται στο πλαίσιο διάχυσης του πλούσιου εκπαιδευτικού έργου που αναπτύσσεται εντός κι εκτός σχολικής τάξης και επιτυγχάνει τη μύηση των μελών του στη διαχείριση και δημιουργία ακουστικού περιεχομένου μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας. Η εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών εκτείνεται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ραδιοφώνου, καθώς συμμετέχουν σε ομάδες είτε τεχνικής υποστήριξης είτε παραγωγής εκπομπών.

 

Το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι ένα Θεματικό Δίκτυο χιλίων (1000+) δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αδειοδοτημένο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας κ Δ/θμιας Εκπαίδευσης, και με Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε,Σ.) της χώρας. Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2014 μέχρι σήμερα, ως εθελοντικό, μη χρηματοδοτούμενο και στοχεύει στην ενημέρωση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στη βιωματική εκπαίδευση με ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριων, αλλά και των γονέων τους, για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, είδη, τρόπους και πρακτικές πρόληψης  κινδύνων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες και φαινόμενα.

 

Για το σχολικό έτος 2022-23 οι δυο δράσεις αποφάσισαν να συνεργαστούν προκειμένου από κοινού να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και διαχέουν επιμορφωτικές δράσεις, (εξ αποστάσεως ή δια ζώσης), σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης και γονείς σε θέματα ραδιοφώνου και ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Επιπλέον, η συνεργασία θα επεκταθεί στους τομείς υλοποίησης  διαγωνισμών, υλοποίησης επιστημονικών ερευνών με δημοσίευσή τους σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, τον από κοινού σχεδιασμό και τη συνεργατική ανάπτυξη δράσεων και τέλος τη διάχυση τους στα ΜΜΕ (ηλεκτρονικά και έντυπα).

 

The Student Radio (http://europeanschoolradio.eu/ ) and the Interregional Thematic Network Internet Safety (https://isecurenet.sch.gr/portal/) are joining forces for the 2022-23 school year, collaborating to mutually promote their actions in the educational community.

 

“European School Radio, the first Student Radio” has been operating since 2010, with the aim of expanding the use of radio in education. The Student Internet Radio is utilized in the context of disseminating the rich educational work that develops inside and outside the classroom and achieves the initiation of its members in the management and creation of audio content through the participatory process. The involvement of students extends to all stages of radio development, as they participate in either technical support or broadcast production teams.

 

The Interregional Thematic Network Safety on the Internet is a Thematic Network of one thousand (1000+) public and private schools, Preschool, Primary and Secondary Education, licensed by the Regional Directorates of Primary and Secondary Education, and with a Cooperation Agreement between Regional Educational Centers of Planning (PE.KE,S.) of the country. It was founded and has been operating since 2014 until today, as a voluntary, non-funded project and aims to inform – train teachers, experiential education with the active participation of students, but also their parents, for the safe use of the Internet, types, ways and risk prevention practices in relation to social networks but also other emerging technologies and phenomena.

 

For the 2022-23 school year, the two partners decided to collaborate in order to jointly plan, implement and disseminate educational actions, (remotely or in person), to students, teachers, education officials and parents on radio and safety issues on the Internet.

 

In addition, the cooperation will be extended to the areas of implementation of competitions, implementation of scientific research with their publication in scientific conferences and journals, the joint planning and collaborative development of actions and finally their dissemination in the mass media (electronic and printed).

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6409