Επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς Δ τάξεων, σχολείων περιοχής Ωραιοκάστρου

Σχετ: Π.Δ. 79/2017 άρθρο 17 (ν.4559/2018 άρθρο 23 τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017)
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, τ. Α?, 12-06-2018)
Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299, τ. Β΄, 27-09-2018), άρθρο 3, §3 εδάφια ιδ?, ιε?, ιστ?, ιη?

Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων (ΠΕ70) του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Παρασκευά Απόστολου, με θέμα «Διδακτικές προσεγγίσεις στην (Δ΄) τάξη -Από τη θεωρία στην πράξη» στις 14 Ιανουαρίου 2020, στο 1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία Θέμα Εισηγητές Χώρος
Δ΄ Τάξης:
Σχολείων ευθύνης ΣΕΕ (ΠΕ70)
2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.:
Απόστολου
Παρασκευά
Περιοχής Ωραιοκάστρου Τρίτη
14/01/2020

Ώρα:
09.00-13:15

Μαθηματικά
ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Ιωάννης
ΠΕ 70 Δημοτικό Σχολείο
1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου
Ιστορία ΣΕΕ Τσιβάς Αρμόδιος
ΠΕ 70

Με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, με τρόπο που δε θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Συντονιστής
Εκπαιδευτικού Έργου

Παρασκευάς Απόστολος

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=5085