Επιμορφφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς Β τάξεων περιοχών Ωραιοκάστρου και Βόλβης

Σχετ: Π.Δ. 79/2017 άρθρο 17 (ν.4559/2018 άρθρο 23 τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017)
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, τ. Α?, 12-06-2018)
Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299, τ. Β΄, 27-09-2018), άρθρο 3, §3 εδάφια ιδ?, ιε?, ιστ?, ιη?

Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση της Επιμορφωτικών Ημερίδων, τις οποες οργανώνει ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων (ΠΕ70) του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Παρασκευάς Απόστολος, με θέμα «Διδακτικές προσεγγίσεις στην (Β΄) τάξη-Από τη θεωρία στην πράξη» στις 15 Οκτωβρίου 2019 και 30 Οκτωβρίου 2019 σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία Θέμα Εισηγητές Χώρος
Β΄ Τάξης:
Σχολείων ευθύνης ΣΕΕ (ΠΕ70)
2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.:
Απόστολου
Παρασκευά
Περιοχής Ωραιοκάστρου Τρίτη, 15/10/2019

Ώρα:
8:30-13:15

Δυσκολίες στην πρώτη ανάγνωση και γραφή
ΣΕΕ Παρασκευάς Απόστολος ΠΕ 70 Δημοτικό Σχολείο 1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου
Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία ΣΕΕ Τσιβάς Αρμόδιος
ΠΕ 70

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία Θέμα Εισηγητές Χώρος
Β΄ Τάξης:
Σχολείων ευθύνης ΣΕΕ (ΠΕ70)
2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.:
Απόστολου
Παρασκευά
Περιοχής Βόλβης
Τετάρτη
30/10/2019
8.30-13.15
Δυσκολίες στην πρώτη ανάγνωση και γραφή
ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Ιωάννης ΠΕ 70 Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαδύτου
Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία ΣΕΕ Τσιβάς Αρμόδιος
ΠΕ 70

Με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, με τρόπο που δε θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Συντονιστής
Εκπαιδευτικού Έργου

Παρασκευάς Απόστολος

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=4952