Θέμα: «Τηλεδιάσκεψη – επιμορφωτική συνάντηση» Α κ Β τάξεων

Σχετ: Π.Δ. 79/2017, άρθρο 17 (ν.4559/2018 άρθρο 23 τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017)
Υ.Α. ΥΠΑΙΘ Φ7/111089/Δ1/9-9-2021, Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το έτος 2021-22

 

Σας γνωστοποιούμε την υλοποίηση τηλεδιασκέψεων επιμορφωτικών συναντήσεων για τις/τους
Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 Α ́ και Β ́ τάξεων των Σχολείων Περιοχών Ευθύνης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού
Έργου ΠΕ70 Τοκμακίδου Ε., Παρασκευά Α. και Διαμαντή Φ., σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τοκμακίδου Ε_Παρασκευάς Α_Διαμαντής Φ_ΣΕΕ ΠΕ70_Α΄ & Β΄ Τάξεις_Τηλεπιμορφώσεις εκπαιδευτικών

Με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί και θα
διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, με τρόπο που δε θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων
τη συγκεκριμένη ημέρα.

 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70
Τοκμακίδου Ε., Παρασκευάς Α., Διαμαντής Φ.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=6252