Επιμορφωτικές ημερίδες για εκπαιδευτικούς Γ κ Δ τάξεων περιοχής Ωραιοκάστρου και Βόλβης στο ορθό

Σχετ: Π.Δ. 79/2017 άρθρο 17 (ν.4559/2018 άρθρο 23 τροποποιήσεις Π.Δ. 79/2017)
Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, τ. Α?, 12-06-2018)
Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299, τ. Β΄, 27-09-2018), άρθρο 3, §3 εδάφια ιδ?, ιε?, ιστ?, ιη?

Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση της Επιμορφωτικών Ημερίδων, τις οποίες οργανώνει ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων (ΠΕ70) του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας Παρασκευάς Απόστολος, με θέμα «Διδακτικές προσεγγίσεις στην (Γ κ Δ΄) τάξεις-Από τη θεωρία στην πράξη» στις 15 Νοεμβρίου 2019 (Γ τάξεων) και 26 Νοεμβρίου 2019 (Γ κ Δ τάξεων) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία Θέμα Εισηγητές Χώρος
Γ΄ Τάξης:
Σχολείων ευθύνης ΣΕΕ (ΠΕ70)
2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.:
Απόστολου
Παρασκευά
Περιοχής Ωραιοκάστρου Παρασκευή, 02/12/2019

Ώρα:
8:30-13:15

Μαθηματικά
ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Ιωάννης
ΠΕ 70 Δημοτικό Σχολείο
1ο ΔΣ Ωραιοκάστρου
Ιστορία ΣΕΕ Τσιβάς Αρμόδιος
ΠΕ 70

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία Θέμα Εισηγητές Χώρος
Γ κ Δ΄ Τάξεις:
Σχολείων ευθύνης ΣΕΕ (ΠΕ70)
2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.:
Απόστολου
Παρασκευά
Περιοχής Βόλβης
Τρίτη
26/11/2019
8.30-13.15
Μαθηματικά
ΣΕΕ Τρικκαλιώτης Ιωάννης ΠΕ 70 Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαδύτου
Ιστορία ΣΕΕ Τσιβάς Αρμόδιος
ΠΕ 70

Με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι συνάδελφοι, και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, με τρόπο που δε θα θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Ο Συντονιστής
Εκπαιδευτικού Έργου

Παρασκευάς Απόστολος

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=4980