Παρουσίαση εργαστηρίων στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

http://us8.campaign-archive1.com/?u=cf537366f89ef491a2038ca7a&id=799c072b7b&e=cb769be38b

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://aparaske.sites.sch.gr/?p=3200